Rólunk

Bemutatkozás:

Ada neve török eredetű szó és szigetet jelent. A község 82 méteres tengerszint feletti magasságon, a lősz teraszon terül el. Adán már 1703-ban volt iskola. A tanítás magyar és szerb nyelven is folyt. Később megnyílt a mezőgazdasági iskola és óvodák is nyíltak. Ma az általános iskolán kívül műszaki középiskola, alsó fokú zeneiskola, könyvtár, színház, sport és művelődési egyesület is működik községünkben.

Az első óvoda megnyitására a hivatalos feljegyzések szerint 1876. augusztus 21-én került sor. Az óvodát a következő szép szavakkal nyitották meg: ” Igen tisztelt gyülekezet! Nagyon egyszerű, de szívhez szóló ünnepélyre gyülekeztünk össze… Elérkezett az a pillanat, melyet számos szülő vár, a kisdedóvoda, e buzgólkodó városunk bölcs gondolkodásából állított föl s ezennel átadatik felekezeti különbség nélkül a kisdedek számára…, melynek célja a kisdedekre való felügyelés, a gyengéd ápolás, s játékszerű vezetés és oktatás különféle aprólékos kézimunkákkal…”

Az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Nevelési Oktatási Intézmény, Ada Községi Képviselő Testület végzése alapján alakult meg 1964-ben. Azóta az Önkormányzat által fenntartott, önállóan gazdálkodó intézményként működik. 12 épületben folyik a tanmunka. Tevékenységünk felöleli az iskoláskor előtti gyermekek tartózkodását, nevelését és oktatását, valamint a megelőző egészségi szociális védelmet. Igyekszünk élmény gazdag óvodákat kialakítani, ahol a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. A gyermekek fejlődő személyiségét -, testi, lelki szükségleteit figyelembe véve, a szülőkkel karöltve boldog gyermekkort biztosítva teremtjük meg az optimális feltételeket csoportjaink tevékenységéhez. A gyerekek a lakóhelyük és az oktatási nyelvnek megfelelő, a hozzájuk legközelebb lévő óvoda épületébe járnak. Az oktatás csoportokon belül, magyar és szerb nyelven folyik. A gyermekek és szülők igényei, valamint a környezetünk vegyes nemzeti összetétele hatására, külön munkaformákat vezettünk be csoportjainkba, mely felöleli a magyar gyermekek szerb nyelvre való tanítását, valamint a magyar nyelv tanítását a szerb nemzetiségű gyermekek részére. A környezetnyelv elsajátítása céljából és az eddig pozitív tapasztalatok alapján, e munkaformának állandósult jelleggel folynak munkaszervezetünkben.

Az idegen nyelv oktatása is tervszerűen működik. Gyermekeink barátkoznak és játékosan ismerkednek az angol nyelvel, amelyet a szülők önállóan fizetnek.
Munkaszervezetünkben lehetőséget biztosítunk a fejlődési rendellenességgel elő gyermekek számára. Célunk a sérült gyermekek bekapcsolása a közösségbe, fejlődésük segítése és a pszicho motorikus képességek fejlesztése.

Legfontosabb feladataink a fejlesztés területén:

 • nagymozgások kialakítása, fejlesztése, korrigálása
 • manuális készség fejlesztése
 • beszéd indítása, beszédszervek ügyesítése
 • játéktevékenység fejlesztése
 • külön hangsúlyt kap az önkiszolgálás
 • szülőkkel való együttműködés ( bevonjuk őket közvetlenül a csoport életébe).  A bölcsődében bitósítottunk számukra csoportszobát, ahol szeretettel befogadták őket és ők is örömmel vesznek rész a foglalkozásokon.

Oktatási – nevelői munka a gyermekekkel 3 éves korig

A három évvel aluli gyermekekkel folytatott nevelési tevékenység alapvető feladata megőrizni , támogatni, serkenteni és fejleszteni a gyermek ösztönös viselkedését, amely környezetében jut kifejezésre. Külön figyelmet fordítunk a fizikai – érzékszervi fejlődésre. Gondolunk itt a gyermekek egészségének ápolására, a mozgásfejlődés serkentésére, valamint a szokások ( tisztálkodás, étkezés ) kialakítására. Programunkban szerepel az érzelmi – szociális fejlődés ápolása, az ösztönszerűség és az őszinteség megőrzése a környezettel való kapcsolat során, az élmények iránti nyitottság megőrzése, segítségnyújtás az önálló kialakításban, az önmagáról alkotott kép és a képességeiben való bizalom kialakítása, segítségnyújtás az alapvető viselkedési normák elsajátítását illetően, a közös munkára ösztönzés s a gyermekek elégedettségének és örömének a kifejezésre juttatása. A felismerés képességének fejlesztése felöleli a gyermek természetes kíváncsiságának támogatását, az élményekre való érzékenység kifejezésre juttatását, az érzékszervi és motorikus intelligenciával kapcsolatos problémák megoldását, szorgalmazását, a gyermek szókincsének bővítését, az érzékszervi és az észlelési képességek fejlesztését.

A három éven aluli gyermekekkel folytatott munka terve felölelni a gondozást és az egészségvédelmet, a játékot, mint külön tevékenységet, a motorikát fejlesztő aktivitás, az érzékelő és felfogó képességet fejlesztő aktivitást, zenei és ritmikai gyakorlatokat, a beszédkészség fejlesztését, a képzőművészeti, tevékenységet, aktivitást a szabadban, a nevelési környezet gazdagítását, a szülők részvételét és a családdal való együttműködést.

Oktatói – nevelői munka 3 – 7 éves korú gyermekekkel

A 3 – 7 éves korú gyermekekkel folyatott oktatói – nevelői munka célja a gyermekek fejlődéséhez való hozzájárulás oly módon, hogy feltételek teremtünk számukra a képességeik és személyiségük kifejezésre juttatására, tapasztalataik bővítésére, az önmagukról alkotott kép kialakítására. Az általános célok alapján kitűzött feladatok a következők:

 1. Önmaga megismerése és felfedezése – A testrészek megkülönböztetése, szükségleteik, érzéseik és gondolataik megismerése, a különböző kifejezésmód kiépítése és elsajátítása. A testével, a mozdulatokkal, a képzőművészeti-, zenei-, beszédkészség kifejezésével ismerkedni, az önbizalom fejlesztése, kapcsolatteremtés a környezettel és az alkotókészség fejlesztése a játék útján.
 2.  Tapasztalatszerzés és mások megismerése – Mások iránti bizalom és nyitottság kialakítása, a viselkedési normák megismerése, mások szükségleteinek felismerése és tiszteletben tartása, barátságok kialakítása gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt, valamint a társadalmi és kulturális fogalmak megértése, szokások és hagyományok ápolása.
 3. Környezet megismerése és a környezetre történő hatásgyakorlás – A környezetben található tárgyak és jelenségek megismerése saját tevékenységük útján, az önállóságra való nevelés a gyermek saját ötleteinek figyelembe vételével és a tapasztalatok kreatív módon történő alkalmazásával jön létre.

Az alapvető feladatok ismerete mellett a 3 – 7 éves korú gyermekekkel folytatott munkát az iskoláskor előtti gyermekek nevelésére és oktatására vonatkozó program alapjai szerint végezzük, amelynek két modellje van: az A és B modell.

A félnapos tartózkodásra szolgáló épületeinkben több munkaformát szervezünk az öt órás program után. A hatodik órában felkínálunk több lehetőséget a gyermekek részére: játékot, mesemondást, színházi tevékenységet, képzőművészeti műhelyt, zenei műhelyt testnevelési óvodát, ökológiai óvodát, stb. A tevékenységekben való részvétel önkéntes, a nevelők pedig a gyermekek érdeklődésének megfelelően változtathatják a foglalkozási területet.

A családdal való együttműködés alkotó részét képezi az óvoda nevelő – oktató tevékenységének. E téren kialakultam már a megszokott együttműködési formák, melyek útján a szülők részt vehetnek az oktatói – nevelői tevékenységben, a munkaszervezésben és a döntéshozatalban. A szülőkkel való együttműködés formái:

 • gyermek fejődéséről való kölcsönös tájékoztatás
 • nyílt óra (óvodai aktivitás, foglalkozás megtekintése)
 • együtt barkácsolás (gyermekek a szülőkkel, nagyszülőkkel való kézimunkázása)
 • gyűjtőmunkában való részvétel (kellékek, alapanyagok, magvak, palánták, virágok)
 • munkaakció
 • kerekasztal beszélgetés (pedagógiai, pszichológia témák feldolgozása, előadások szervezése az aktuális, illetve érdeklődés alapján kialakult témakörökben).

A társadalmi környezettel is folyamatosan tartjuk és építjük a kapcsolatot. Együttműködünk az általános iskolával, a társadalmi és kulturális intézményekkel és szakintézményekkel (Egészségház, Szociális gondozói Központ, Minisztérium, Ada Község Gyermek – gondviselési Szolgálat).